Co je to aktivní nenásilí

Metodologie aktivního nenásilí stojí na dvou pilířích: občanská neposlušnost a neúčast.

Video: Co je to aktivní nenásilí: M. Gándhi
Video: Co je to aktivní nenásilí: M. L. King
Video: Co je to aktivní nenásilí: Silo

Nenásilí bývá chápáno jednak jako určitý systém morálních konceptů odmítajících násilí, jednak jako masové hnutí vedené Mahatma Gándhím, které vzniklo v Indii v první polovině 20. století. Stejně tak i jako boj za občanská práva černochů v USA pod vedením M. L. Kinga nebo aktivity Kwame Nkrumaha v Ghaně. Taktéž je možné zmínit činnost A. Solženicyna a dalších známých disidentů proti sovětskému totalitnímu režimu. 

Myšlenka nenásilí je vyjádřena již v Bibli a v písemnostech dalších náboženství v přikázání „nezabiješ“. Mnozí myslitelé a filozofové tuto myšlenku rozvíjeli. Ruští spisovatelé Lev N. Tolstoj a Fjodor M. Dostojevskij ji vyjádřili s velkou hloubkou. Tolstého pojetí, které prohlašuje nadřazenost lásky a „neprotivení se zlu násilím“, jinými slovy nemožnost bojovat proti zlu zlem, získalo světový ohlas a dalo vznik neobvyklé skupině „tolstojovců“. 

Hnutí nenásilí rozvíjené Gándhím připravilo půdu k tomu, aby se Velká Británie vzdala nadvlády v Indii, ačkoli samotný Gándhí byl zavražděn najatým vrahem.

Stejně tak Kingův boj byl ukončen bez vítězství. Byl zavražděn na balkoně hotelu v Memphisu, když podporoval protest proti nízkým platům černochů, kteří pracovali v komunálních službách.

Nový humanismus, rozvíjený Silem od šedesátých let minulého století do současnosti, se snaží minimalizovat násilí na nejnižší možnou mez, do budoucna ji zcela překročit a vést správnou cestou všechny metody a formy vedoucí k vyřešení odporu a konfliktů způsobem tvůrčího nenásilí.

Nenásilí je často zaměňováno s pacifismem, ale ve skutečnosti pacifismus není způsobem jednání ani životním stylem, nýbrž neustálou kritikou závodů ve zbrojení.

Z výše uvedeného vyplývá, že nenásilí a aktivní nenásilí spočívají v osobním závazku, životním stylu a metodologii s cílem dosáhnout společenské změny.

Metodologie aktivního nenásilí stojí na dvou pilířích: občanská neposlušnost a neúčast.

Občanská neposlušnost má následující ideologické a filosofické odůvodnění: vydává-li stát zákony násilné, nespravedlivé, diskriminační atd. a jejich uplatňování negativně ovlivňuje lidi, protože je přeměňuje na činitele nebo příjemce nespravedlnosti a diskriminace, tehdy mají občané právo a morální povinnost nerespektovat takové zákony. Občanskou neposlušností a nespoluprácí lidé vědomě porušují nespravedlivý zákon a přijímají tresty, například uvězení, jako následek jejich konání, který ale přijímají s hrdostí.

Neúčast nebo prázdno vůči násilí znamená neúčastnit se násilných situací a nepodporovat tak jejich původce (což obvykle mívá negativní ekonomický následek pro toho, kdo násilí koná) a veřejně vyjádřit morální postoj obou zúčastněných stran.


 

Best Authentic Sneakersbalerínky